Отпадоци од метали

Отпадоци од метали

Нашата компанија рециклира отпадни метали според лиценцата за рециклирање на отпадни метали дадена од Министерството за животна средина и урбанизам под аспект на „Препишување за рециклирање на одредени неопасни отпади“.

Во нашата фабрика се обработуваат соодветните метални отпадоци од цела Јужна Африка. Сите отпадоци кои се преработуваат во нашата фабрика се наведени по EK-IV (Водич за класификација за опасен отпад) клаузула 4.1.1. од регулативата за општите принципи за управување со отпад. Применетите шифри за рециклирање за отпадните метали во нашата фабрика се во согласност со EK-II B (Водич за класификација за опасен отпад) од истата регулатива и гласат како што следува: R4: Метали и метални соединенија Размножување/рециклирање:

Ние нудиме старо железо како подолу;

Се прикажуваат сите 11 резултати